Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-geprüft
Hannover 14 - 16 a, schön gestempelt, gepr. Berger BPP
Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-geprüft
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
Baden 25 b, gepr. Seeger BPP, postfrisch
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-geprüft
Preußen 8a gestempelt, gepr. Brettl "echt, tadellos"
Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-geprüft
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Bayern offener Mühlradstempel 28 of auf 11
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Bayern offener Mühlradstempel 280 auf 4II
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-geprüft
Th&T: Lot von 9 Marken, zentrisch gest., alle geprüft Sem BPP
Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-geprüft
Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-geprüft
Preußen Nummernstempel: Nr. 1 / 280 (Kreuznach), gepr.
Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-geprüft
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Hannover Nr. 1; Langstempel "Clenze"
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Preußen Nr. 1 "1207"
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Hannover Nr. 10a, gestempelt
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-geprüft
Braunschweig Nr. 11 A, gestempelt, geprüft Widerbeek
Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-geprüft
Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-geprüft
Preußen: Nr. 12 a , vollrandig, bestgeprüft Brettl
Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-geprüft
Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-Befund
Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-geprüft
Thurn&Taxis: Nr. 13; zentrisch gestempelt, geprüft Sommer BPP
Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-geprüft